Thành Tích Bệnh Viện    12/20/2016 12:00:00 AM

Các hình thức đã được khen thưởng, danh hiệu thi đua...Thành tích bệnh viện

CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND thành phố.

2010

Cờ thi đua của Bộ Y tế

Quyết định số 174/QĐ-BYT ngày 24/01/2011 của Bộ Y tế.

2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của UBND thành phố.

2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND thành phố.

2012

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND thành phố.

2013

Cờ thi đua của Bộ Y tế

Quyết định số 410/QĐ-BYT ngày 27/01/2014 của Bộ Y tế.

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND thành phố.

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND thành phố.

2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND thành phố.

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2002

Huân chương Lao động hạng nhì

Quyết định số 1346/2003/QĐ-CTN ngày 10/11/2003 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

2006

Bằng khen

Quyết định số 105/QĐ-BYT ngày 12/01/2007 của Bộ Y tế.

2008

Bằng khen

Quyết định số 546/QĐ-BYT ngày 18/02/2009 của Bộ Y tế.

2009

Bằng khen

Quyết định số 49/QĐ-BYT ngày 08/01/2010 của Bộ Y tế.

2009

Bằng khen

Quyết định số 4614/QĐ-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế.

2010

Bằng khen

Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND thành phố.

2010

Bằng khen

Quyết định số 1309/QĐ-BYT ngày 29/4/2011 của Bộ Y tế.

2010

Bằng khen

Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thành phố.

2011

Bằng khen

Quyết định số 1250/QĐ-BYT ngày 26/4/2012 của Bộ Y tế.

2012

Bằng khen

Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của UBND thành phố.

2014

Bằng khen

Quyết định số: 2195/QĐ-TTg ngày 09/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2015

Bằng khen

Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND thành phố.

 


Tác giả: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền TPHCM