Thông Báo Đào Tạo 3/2018    3/7/2018 12:00:00 AM

Thông báo về việc mở lớp thực hành và cấp giấy xác nhận thời gian thực hành 

Link tải đơn đề nghị thực hành tại bệnh viện(mẫu do bệnh viện cấp)

http://www.mediafire.com/file/vb8cj64v8fzc31q/DON+DE+NGHI+thuc+hanh+tai+co+so+kham+benh%2C+chua+benh.docx


Tác giả: Bệnh viện YHCT TPHCM